کتب آموزشی

 1. آشنایی با محدوده های شهری
 2. برنامه ریزی و طراحی محیطی امنیت جلد۲
 3. آشنایی با درآمد و روش های افزایش
 4. فضای باز شهری
 5. اصول برنامه ریزی فضای سبز شهری
 6. برنامه ریزی فرهنگی
 7. مدیریت طرح های عمرانی
 8. شیوه نامه
 9. طراحی پارکینگ ها خیابانی
 10. ارزیابی و مکان یابی مواد زائد
 11. آشنایی با طرح های توسعه شهرداریان (ساختاری – راهبردی)
 12. راهبردهای توسعه شهری
 13. آشنایی با طرح های توسعه شهری (حدی-جامه-تفضیلی)
 14. ساماندهی صنایع و صنوف در شهر ها
 15. فناوری محمدی لیری
 16. مدیریت بازیافت
 17. آشنایی با سیستم های هوشمند حمل و نقل
 18. گردشگری
 19. ممیزی
 20. حمل و نقل نوین در شهرها
 21. نظام حقوقی تملک املاک
 22. آمایش سرزمین
 23. اصول بودجه نویسی
 24. مبلمان شهری
 25. آنچه شورای اسلامی شهر باید بداند
 26. اموال در شهرداری ها
 27. سازمان های شهرداری
 28. معاملات در شهرداری
 29. آشنایی با تبلیغات شهری
 30. قوانین و مقررات استخدامی
 31. آبرسانی
 32. امداد
 33. شناخت و کاربرد گره ها در آتش نشانی
 34. ضوابط و مقررات ناظر بر کارکنان شهرداری
 35. برنامه ریزی شهری در قرن ۲۱
 36. آشنایی با شورای اسلامی
 37. مهندسی ارزش
 38. اصول و مبانی خدمات شهری در شهرداری ها
 39. مدیریت حمل و نقل شهری
 1. آشنایی با وظایف و اختیارات شهردار
 2. تنظیم و صدور شناسنامه ساختمانی
 3. پلیس ساختمان
 4. آشنایی با کمیسیون ماده ۵
 5. نحوه حل و فصل اختلافات در شهرداری
 6. آشنایی با امور قرارداد ها و پیمان ها
 7. آشنایی با قوانین و مقررات زمین و مسکن
 8. آشنایی با تشریفات مناقصه
 9. ذخیره سازی جمع آوری و انطباق پسماند
 10. طرح هندسی خیابان های شهری
 11. هویت شهری
 12. آسیب شناسی نظام ساخت و ساز
 13. حسابرسی در شهرداری ها
 14. مقررات شهرسازی مرتبط با شهرداری ها
 15. کمیسیون های شهرداری
 16. مروری بر روش های تامین مالی و سرمایه گذاری
 17. جایگاه سرمایه گذاری در توسعه پایدار شهری
 18. آسفالت گرم و سرد
 19. فراغت در ایران
 20. بیماری های گیاهان زینتی
 21. اصول طراحی پارک ها و فضای سبز
 22. مدیریت و کاشت چمن
 23. آفات مهم گیاهان فضای سبز
 24. شناسایی و مدیریت علف های هرز
 25. شوراها ، هیئت ها و کارگروه های مرتبط با شهرداری ها
 26. خدمات شهری
 27. قوانین اداری مرتبط با شهرداری
 28. قوانین اراضی، مسکن و تملک در شهرداری ها
 29. طراحی و کاربرد عناصر در مبلمان شهری
 30. آشنایی با مراجع قضاوتی در ایران
 31. شناخت، آمادگی و مقابله با حوادث طبیعی در شهرداری ها
 32. راه سازی و ماشین آلات ساختمانی
 33. زیرسازی و روسازی راه
 34. حفاری و خاکبرداری
 35. ایمنی، حوادث و آتش سوزی
 36. اصول پیشگیری از بروز و گسترش حریق
 37. شناخت و کاربرد بانک اطلاعاتی در آتش سوزی
 38. مدیریت بحران شهری