اهداف مرکز مطالعات برنامه ریزی شهری و روستایی

توسعه وگسترش تحقیقات و مطالعات، ایجاد بسترهای لازم جهت تبادل اطلاعات و اندیشه ها، ارتقاء‌فرهنگ شهروندی و شهر نشینی، تبادل تجربیات شهرداری ها و دهیاری ها، فراهم کردن زمینه های رشد دانش شوراها، شهرداری ها، دهیاری ها و سایر موسسات و سازمانهای وابسته و دستگاه های اجرایی ذیربط در تمامی زمینه ها به ویژه در زمینه مدیریت و برنامه ریزی شهری و روستایی.

پشتیبانی علمی و تحقیقاتی از سازمان ها و مراکز مرتبط با مسائل شهری و روستایی و سایر مراکز وابسته در سراسر کشور. برنامه ریزی، مدیریت اجرایی و ارزشیابی آموزش های کوتاه مدت و بلند مدت مورد نیاز سازمان و شهرداری ها و دهیاری ها و همچنین اجرای پروژه های مطالعاتی، تحقیقاتی و فرهنگی. تالیف، ترجمه و انتشار کتاب، نشریه، روزنامه و سایر محصولات فرهنگی و اجتماعی در حوزه مدیریت شهری و روستایی.

پشتیبانی از تولید محصولات فرهنگی شامل: فیلمهای سینمایی، تلویزیون، ویدیوئی تصاویر متحرک، لوح فشرده. تدوین برنامه های اجرایی کوتاه مدت و بلند مدت، آموزش منابع انسانی و شناسایی نیازهای آموزش مشاغل تخصصی مورد نیاز سازمان و شهرداری ها و دهیاری ها.

انجام مطالعات به منظور دستیابی به آخرین دستاوردهای مربوط به آموزش و پژوهش و فرهنگ در حوزه مدیریت محلی. ایجاد ارتباط با مراکز، انجمن ها و موسسات علمی و آموزشی و تحقیقاتی داخلی و بین المللی مرتبط با سازمان شهرداری ها و دهیاری ها و سایرمراکز وابسته .

پیش بینی و تدوین تقویم آموزش سالانه سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور و شهرداری ها و دهیاری ها و سایر مراکز وابسته. تدوین، طراحی و اجرای دوره ها و پودمان های آموزشی تخصصی مورد نیاز سازمان شهرداری ها و دهیاری ها.

طراحی و برگزاری سمینارها و همایش های علمی، تخصصی، فرهنگی در حوزه مدیریت شهری و روستایی. طراحی و تدوین و تعریف شناسنامه آموزشی کارکنان و منابع انسانی.

طراحی و استقرار بانک های اطلاعاتی و مدیریت اطلاعات آموزشی،علمی و فرهنگی. شناسایی اساتید ومدرسان و محققان ونویسندگان و ادبا در حوزه مدیریت شهری و روستایی و دعوت از آنها جهت ارائه مطالب آموزشی، فرهنگی و علمی.

تربیت و پرورش مدرسان و مربیان تخصصی درحوزه مدیریت شهری و روستایی. بررسی و بکارگیری رویکردهای نوین آموزشی، تحقیقاتی و فرهنگی جهت تعمیق و گسترش فرهنگ و تحقیقات و مطالعه در حوزه های مربوطه. ایجاد هماهنگی و اجرای برنامه ها و فعالیتهای مورد نیاز شهرداری هاو دهیاری ها.

انجام نظارت و هدایت طرحهای آموزشی، فرهنگی و پژوهش بنیاد، کاربردی و توسعه ای در زمینه رشته های مرتبط برای سازمان، شهرداری ها، دهیاری های کشور، سازمانهای وابسته و سایر نهادهای ذیربط. ارائه خدمات و تحقیقات کاربردی و بنیادی و توسعه ای در زمینه های شهری و روستایی به کلیه نهادها و اشخاص حقیقی و حقوقی.

برگزاری نمایشگاه های فرهنگی ، همایش ها، نشست ها و گردهمایی های علمی و فرهنگی و تحقیقاتی. طراحی و اجرای نظام های خبری و اطلاع رسانی، برقراری ارتباط با مراکز علمی، داخلی و خارجی و انجام مبادلات فرهنگی – برقراری ارتباط بین شهرداری های کشور به منظور تبادل اطلاعات، تجارب مربوط به روشهای اداری ، مالی، فنی ، خدماتی وسایر امور شهرداری ها و دهیاری ها و مراکز وابسته و سازمان و ایجاد شرایط لازم در جهت همکاری شهرداری ها و دهیاری ها و مراکز وابسته با هدف تقلیل هزینه های عمرانی و خدماتی و جلوگیری ازاصراف و تبذیر درامکانات شهرداری ها نظیر ایجاد بانک های اطلاعاتی.

ارائه خدمات عمومی مورد نیاز سازمان، شهرداری ها و دهیاری ها و مراکز وابسته.

ارائه خدمات مشاوره ای علمی به سازمان و انجام مطالعات وتحقیقات و امور فرهنگی و آموزش ارجاعی از سوی معاونت و دفاتر سازمان شهرداری ها و دهیاری ها و موسسات وابسته. طراحی، تدوین و تعریف شناسنامه آموزشی کارکنان و منابع انسانی. طراحی و استقرار بانک های اطلاعاتی و مدیریت اطلاعات آموزشی، علمی و فرهنگی. تدوین و تالیف منابع و کتب علمی و تخصصی در زمینه مدیریت شهری و روستایی وسازمان.

شناسایی اساتید و مدرسان و محققان و نویسندگان و ادبا در حوزه نظام شهری و روستایی و دعوت از آنها جهت ارائه مطالب آموزشی، فرهنگی و علمی. بررسی و به کارگیری رویکردهای نوین آموزشی، تحقیقاتی ، فرهنگی جهت تعمیق و گسترش فرهنگ و تحقیقات و مطالعات در حوزه های مربوطه و انجام سایر اموری که به نحوی از انحاء‌ در جهت پیشبرداهداف مرکز موثر می باشند.